ZPS náhradní plnění

Náhradní plnění - ZPS

Dodavatel pracovníchochranných pomůcek firma PROTECT poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění náhradní plnění, protože splňuje podmínku uvedenou v § 24 odst. 3 písm. b) zákona č. 1/1991 Sb. a to, že zaměstnává více než 50% zaměstnanců se ZPS.

Naše společnost zaměstnává na svých pracovištích více než 50% osob se změněnou pracovní schopností. Počty těchto ZPS se v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období, pro nákupy zboží za minulý rok pohybují mezi 10-15 přepočtenými osobami.

Náhradní plnění
  - jeho poskytnutí jsme schopni prostřednictvím našich dodávek OOPP nahradit povinnost odběratelů plnit zákonem stanovený počet osob se změněnou pracovní schopností.

Náhradní plnění:

Náhradní plnění Náhradní plnění a ZPS, které uvádíme na našich webových stránkách, můžete též najít na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí, po zadání názvu firmy nebo identifikačního čísla IČO: 27432513.

Na server MPSV přejdete kliknutím na jeho logo.


474 Zákon ze dne 29. listopadu 2001

474 Zákon ze dne 29. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

                                                                                       Čl. I

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 369/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen "povinný podíl"). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4 %.".

2. V § 24 odst. 3 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 42) a 43) zní:

"b) odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením,42) státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností43) nebo zadáváním výrobních programů těmto subjektům, nebo
42) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
43) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.".

3. V § 24 odst. 3 písm. c) se číslovka "0,50" nahrazuje číslovkou "1,50".

4. V § 24 odst. 3 se na konci doplňuje tato věta: "Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech tří výše uvedených způsobů.".

5. V § 24 odstavce 4 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 44) znějí:

"(4) Pro účely zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu podle odstavce 3 písm. a) se do povinného podílu započítává každý zaměstnanec se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením třikrát.

(5) Pro účely plnění povinného podílu podle odstavce 3 písm. b) se počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, které si zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu, určí tak, že se

a) vydělí celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zaměstnavatelského subjektu uvedeného v odstavci 3 písm. b) trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku, nebo

b) vydělí celkový objem plateb bez daně z přidané hodnoty realizovaných ve sledovaném kalendářním roce ze zadaného výrobního programu zaměstnavatelským subjektem uvedeným v odstavci 3 písm. b) trojnásobkem průměrné mzdy zjištěné za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.

Součet hodnot získaných podle postupů uvedených pod písmeny a) a b) vyjadřuje celkovou výši plnění povinného podílu podle odstavce 3 písm. b).

(6) Pro účely stanovení povinného podílu ve sledovaném kalendářním roce je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se vypočítává za sledovaný rok jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci zaměstnavatele zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.44)

44) § 83a zákoníku práce.".

6. V § 24 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 45) znějí:

"(7) Při výpočtech podle předchozích odstavců se zjištěné průměrné přepočtené počty zaměstnanců zaokrouhlují na celá čísla od poloviny směrem nahoru.

(8) Zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Nesplnil-li zaměstnavatel povinný podíl způsobem uvedeným v odstavci 3 písm. a) nebo b), je povinen jej splnit podle odstavce 3 písm. c). Výši tohoto odvodu je povinen stanovit a odvést jej do státního rozpočtu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, za který povinnost odvodu vznikla. Zaplacení prokáže při plnění oznamovací povinnosti podle věty první.

(9) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 se nevztahují na zaměstnavatele, který zaměstnává příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky,45) pokud jde o zaměstnávání těchto příslušníků.

(10) Hmotné zvýhodnění zaměstnavatelů za zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností upravují zvláštní právní předpisy.13)


45) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.".

7. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně poznámky pod čarou č. 46) zní:

                                                                                        "§ 24a


(1) Pro účely příspěvku se za zaměstnavatele zaměstnávajícího z celkového počtu svých zaměstnanců více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností považuje právnická nebo fyzická osoba, která přizpůsobila výrobní program a pracovní podmínky pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

(2) Účelem příspěvku je zaměstnavatelům uvedeným v odstavci 1 částečně kompenzovat zvýšené náklady související se zaměstnáváním občanů se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, které spočívají zejména v nezbytných organizačních, technických a personálních opatřeních a v přizpůsobení pracoviště, organizace výroby a podnikatelské činnosti, jimiž jsou zmírňovány důsledky vyšší nemocnosti a nižšího zbytkového pracovního potenciálu těchto zaměstnanců.

(3) Zaměstnavateli uvedenému v odstavci 1 náleží měsíční příspěvek ve výši 0,35násobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnaného občana se změněnou pracovní schopností. Pro stanovení počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, na které má být příspěvek poskytován, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců.

(4) Příspěvek se poskytuje zálohově. Vyúčtování příspěvků poskytnutých za kalendářní rok se provede nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

(5) Příspěvek poskytuje úřad práce místně příslušný podle sídla zaměstnavatele.

(6) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že

a) zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

b) zaměstnavatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

c) zaměstnavateli není poskytován jiný státní příspěvek nebo dotace46) na úhradu mzdových nákladů pro občany se změněnou pracovní schopností.

(7) Zaměstnavatel je povinen poskytované příspěvky vést v účetnictví odděleně a řádně v souladu se zákonem o účetnictví.

(8) Bližší podmínky pro poskytování příspěvku a jeho vyúčtování stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou.


46) Například § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací.".

                                                                                        Čl. II


 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení.
Kontaktní formulář   (z kategorie: Náhradní plnění ZPS)


Položky formuláře označené hvězdičkou jsou povinné (*)

Hlavní strana Kontakty O nás
+420 311 537 090

Široký sortiment ochranných a pracovních pomůcek. Navštivte náš centrální sklad v Hořovicích, nebo některou z poboček.